Algemene voorwaarden

 1 Algemene Voorwaarden WorkwearSupply | versie 2019-01
 Algemene Voorwaarden WorkwearSupply | versie 2019-01
Algemene Verkoopvoorwaarden WorkwearSupply
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WorkwearSupply, gevestigd te Kampen en haar wederpartij (verder: “Klant”) waarop WorkwearSupply deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Het door de klant vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door WorkwearSupply als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de klant worden gehanteerd, totdat de klant WorkwearSupply schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.
1.3 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met WorkwearSupply, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.4 Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene, bijzondere of andere voorwaarden van een klant, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. WorkwearSupply en haar klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zoveel mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
1.7 Indien WorkwearSupply niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WorkwearSupply in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2. Opdracht, overeenkomst, offertes en aanbiedingen
2.1 De klant is ten opzichte van WorkwearSupply volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Klant.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat WorkwearSupply de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen is gegeven dat de opdracht is geaccepteerd.
2.3 De orderbevestiging van WorkwearSupply is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst. 2 Algemene Voorwaarden WorkwearSupply | versie 2019-01
2.4 Door het plaatsen van de order bij WorkwearSupply accepteert de klant de algemene voorwaarden in de hoedanigheid van een zakelijke partij.
2.5 Alle offertes en aanbiedingen van WorkwearSupply zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt.
2.6 Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.7 Door WorkwearSupply verstrekte prijslijsten e.d. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.8 WorkwearSupply kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.9 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.10 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is WorkwearSupply daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WorkwearSupply anders aangeeft.
2.11 Een samengestelde prijsopgave verplicht WorkwearSupply niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.12 Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3. Prijs
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: exclusief BTW, in Euro’s en exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfsstelling en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3. 2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer kostprijs factoren is WorkwearSupply gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na melding van deze prijsverhoging door WorkwearSupply. Wanneer door wettelijke bepaling een prijsverhoging doorgevoerd wordt heeft de klant geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het BTW tarief zijn. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, worden prijzen die zijn bevestigd gehanteerd.
3.3 Wanneer WorkwearSupply met klant een vaste prijs overeenkomt, dan is WorkwearSupply niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, wanneer de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting vanuit wet-of regelgeving of haar oorzaak 3 Algemene Voorwaarden WorkwearSupply | versie 2019-01
vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3.4 Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden en onder de vastgestelde condities.
4. Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
4.1 De overeenkomst tussen WorkwearSupply en klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
4.3 Levering van de producten geschiedt doorgaans binnen 5 werkdagen. Deze termijn is uitsluitend indicatief.
4.4 Voor producten die voorzien worden van een opdruk geldt een leveringstermijn van maximaal 14 werkdagen. Deze termijn is een indicatie en is nimmer een fatale termijn.
4.5 De leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de klant alle benodigde gegevens correct en volledig heeft aangeleverd bij WorkwearSupply
4.6 Levering geschiedt af WorkwearSupply. Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is WorkwearSupply gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de klant.
4.7 WorkwearSupply heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.8 WorkwearSupply is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.9 Wanneer de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan WorkwearSupply de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.10 Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
4.11 Wanneer de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de klant wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en /of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor de te hanteren prijzen. Het overeengekomen bedrag kan hierdoor worden verhoogd of verlaagd. WorkwearSupply zal daarvan zo mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
4.12 Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering 4 Algemene Voorwaarden WorkwearSupply | versie 2019-01
4.13 Wanneer de overeenkomst wordt gewijzigd , daaronder begrepen een aanvulling, dan is WorkwearSupply gerechtigd daaraan eerst uitvoering te geven nadat klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering hiervan opgegeven prijs en andere voorwaarden.
4.14 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van WorkwearSupply op en is voor klant evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.
4.15 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan WorkwearSupply een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
4.16 Wanneer klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming waaraan hetgeen zij jegens WorkwearSupply gehouden is, is klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die WorkwearSupply daardoor direct of indirect lijdt.
5. Betaling
5.1 Betaling dient voor verzending en aflevering te geschieden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van online-bankieren of overmaking op het bankrekeningnummer van WorkwearSupply zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
5.2 Met klanten die reeds eerder een aankoop hebben gedaan bij WorkwearSupply kunnen afspraken gemaakt worden over kopen op rekening. Betaling dient in dat geval, binnen 14 dagen na factuurdatum, netto, zonder enige korting, te geschieden door overmaking op een bankrekening van WorkwearSupply
5.3 Wanneer betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is klant van rechtswege in verzuim en is WorkwearSupply gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag 5% per maand te berekenen over het nog openstaande bedrag. Hierbij geldt een gedeelte van een maand als gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5.4 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,– (zegge: honderdvijfentwintig euro).
5.5 WorkwearSupply heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5.6 WorkwearSupply kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. WorkwearSupply kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5.7 Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan WorkwearSupply verschuldigde.
5.8 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten 5 Algemene Voorwaarden WorkwearSupply | versie 2019-01
6. Overmacht
6.1. WorkwearSupply is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant wanneer hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WorkwearSupply geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor WorkwearSupply niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van WorkwearSupply of van derden daaronder begrepen.
6.3 WorkwearSupply heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat WorkwearSupply zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.4 WorkwearSupply kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.5 Voor zover WorkwearSupply ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WorkwearSupply gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van WorkwearSupply, totdat aan alle (betalings-) verplichtingen is voldaan; derhalve met inbegrip van eventuele rente en kosten. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
7.2 Door WorkwearSupply geleverde zaken, die ingevolge lid 7.1. onder het eigendoms-voor behoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van WorkwearSupply veilig te stellen.
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om WorkwearSupply daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.5 Voor het geval WorkwearSupply zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan WorkwearSupply en door WorkwearSupply aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van WorkwearSupply zich bevinden en die zaken terug te nemen. 6 Algemene Voorwaarden WorkwearSupply | versie 2019-01
8. Garantie
8.1 De door WorkwearSupply te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
8.2 De in 8.1 genoemde garantie voldoet aan de wettelijke garantiebepalingen.
8.3 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij WorkwearSupply worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.4 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.3 gestelde voorwaarden is voldaan, WorkwearSupply het artikel kosteloos repareert of vervangt (dit ter keuze van WorkwearSupply). Indien het artikel ouder is dan 1 jaar en WorkwearSupply kan het artikel niet meer repareren of heeft het desbetreffende artikel niet meer op voorraad, dan biedt WorkwearSupply de mogelijkheid om een vervangend artikel aan te schaffen.
8.5 Deze garantie is niet van toepassing indien:
• het artikel bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade en een
dergelijke schade is ontstaan;
• wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht danwel getracht is wijzigingen aan te brengen;
• sprake is van gebreken die ontstaan zijn als gevolg van of voortvloeien uit foutief, oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
• het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
• het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan;
• sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etc.;
• WorkwearSupply niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
8.6 Wanneer klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
8.7 Wanneer van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
10. Aansprakelijkheid
10.1. Wanneer WorkwearSupply aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2. WorkwearSupply is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WorkwearSupply is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10.3. Wanneer WorkwearSupply aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van WorkwearSupply beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 7 Algemene Voorwaarden WorkwearSupply | versie 2019-01
10.4. De aansprakelijkheid van WorkwearSupply is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10.5. WorkwearSupply is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WorkwearSupply of haar ondergeschikten.
11. Risico-overgang
11.1 Het risico van verlies of beschadiging van artikelen die onderwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.
12. Verjaring
12.1 Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald, verjaren vorderingsrechten van de klant uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan.
13. Bescherming persoonsgegevens
13.1 WorkwearSupply verwerkt de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).
14. Intellectuele eigendom
14.1. WorkwearSupply behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
14.2 WorkwearSupply heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van klant ter kennis van derden wordt gebracht.
15. Toepasselijk recht
15.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met WorkwearSupply is Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.
15.2 Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.